Žigovina vage važi dve godine i period do kojeg ona traje se može videti isključivo na nalepnici koju lepi inspektor Direkcije za tačne mere.

Na nalepnici je ispisana godina kada ističe žigovina i kvartal u toj godini.

Primer na slici:

Žigovina važi do kraja šestog meseca (poništen je II kvartal) 2013 godine. To znači da je korisnik vage dužan da donese vagu na servis radi pripreme za žigovinu početkom juna 2013 godine i prijavi žigovinu, jer se u ovom momentu na žigovinu čeka najmanje 2 nedelje o čemu treba voditi računa.

zig